ทุกวันนี้ ยังมีเด็กไทยมากถึง 140,000 คน ที่อ่านหนังสือไม่ออก และ 270,000 คน ที่เขียนหนังสือไม่ได้

Limited Education เชื่อว่า ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ที่ยังมีอยู่ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไทยในอนาคต

หนึ่งในปัญหาที่เราเชื่อว่าจับต้องได้ และสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายที่สุด คือปัญหา การไม่รู้หนังสือ

การอ่านและเขียนที่หลายคนมองว่าเป็นทักษะพื้นฐานง่ายๆ กลับเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับเด็กๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากพอ และการ เขียนผิด ในคําที่ดูไม่ยากในสายตาคนทั่วไป คือสิ่งที่ Limited Education เลือกใช้เพื่อสื่อสารปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น

ภายใต้ลายมือที่อาจดูไม่สวยงาม กับคำง่ายๆ ที่เด็กๆ สะกดผิด มีเรื่องราวจากพวกเขาที่สะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ซ่อนอยู่

Limited Education อยากเห็นการศึกษาท่ีเท‹่าเทียมสําหรับเด็กไทย

ตลอดระยะเวลา 3 ป‚ีที่ LIMITED EDUCATION ตั้งใจที่จะลดช‹่องว‹างของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ช่วยระดมทุนไปได้
4

ล้านบาท

มีโรงเรียนในเครือข่าย
85

โรงเรียน

ช่วยนักเรียน
3.8

หมื่นคน

ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการศึกษาที่ไร้ขีดจํากัดให้กับน้องๆ ได้